Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij vinden het waardevol dat ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij school. Wij informeren de ouders daarom zo goed mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen op school en de (leer)ontwikkeling van hun kinderen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij de school zowel de kinderen als de school helpt:

  • Kinderen zijn meer gemotiveerd
  • Het welbevinden van kinderen neemt toe
  • Leerprestaties verbeteren


Ouderbetrokkenheid op onze school is onder andere te vinden in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. In beide raden zitten ouders die bij praktische zaken c.q. beleidsmatige zaken betrokken willen zijn bij onze school. In het menu aan de rechterkant vindt u meer informatie over de manier waarop MR en OR een rol spelen binnen onze school.

Rechten van ouders