Passend onderwijs

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.

Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.


Basisondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning in orde is. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door op tijd de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en de aanpak aan te passen op hun onderwijsbehoefte.


Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra
ondersteuning.
Ook onze school biedt extra ondersteuning, voornamelijk binnen de groep. Wij hebben beperkte mogelijkheden tot remedial teaching buiten de groep. Wij hebben inmiddels een ruime ervaring in het werken met leerlingen met een leerachterstand, maar ook met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen wij ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. Wij zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.
In de klas werken wij met drie instructieniveaus, waarbij de instructie wordt aanpast aan de behoefte van iedere groep leerlingen. De invoering van Passend Onderwijs vraagt dat leerkrachten rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen binnen de groep. Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften bij een leerling (denk hierbij aan dyslexie, sociaal-emotionele problematiek, ontwikkelingsvoorsprong enz.) is het niet altijd mogelijk om voldoende maatwerk binnen de gehanteerde drie instructieniveaus in de klas. Er worden binnen de school verschillende vormen van begeleiding geboden om de leerkracht te ondersteunen. Op die manier waarborgen we dat er voldoende aandacht is en blijft voor leerlingen, die ingedeeld zijn in de drie instructieniveaus. Omdat wij merken dat er vragen leven over de verschillende vormen van begeleiding binnen de school, willen wij dat hieronder graag toelichten:

- Dyslexiebehandeling​:
Wanneer er ernstige dyslexie is vastgesteld, heeft de leerling recht op een
dyslexiebehandeling. Deze behandeling kan ook op school aangeboden worden. De leerlingen met dyslexie hebben recht op verschillende compensaties (verlenging, vergroting, mondelinge afname van toetsen enzovoort) bij toets-momenten. De toetsen worden bij deze leerlingen daarom buiten de klassensituatie afgenomen, zodat wij voor de leerlingen in de klas optimale toets-omstandigheden creëren.
- Plusklas:​
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (één jaar of meer op verschillende
vakgebieden) hebben specifieke onderwijsbehoeften. Zij hebben behoefte aan aangepaste lesstof, die net op of boven hun niveau aangeboden wordt. Binnen de plusklas zijn er specifieke leerdoelen gesteld voor deze leerlingen: leren leren, leren omgaan met faalervaringen, bevorderen van gestructureerde taakaanpak bij grotere opdrachten, vergroten van zelfinzicht (kwaliteiten en valkuilen) en leren samenwerken. Op vrijdag krijgen deze leerlingen extra uitdagende stof van een plusklasleerkracht.
- Arrangementen:​
Leerlingen met een beperking, stoornis of handicap hebben recht op regulier
onderwijs. Dit is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 in werking is getreden. Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning overstijgen kan de school een individueel arrangement aanvragen bij SPPOH. Wanneer een individueel arrangement is toegekend, ontvangt de school van het Samenwerkingsverband extra financiële middelen om het kind de juiste begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de leerling buiten de klas één op één begeleiding aangeboden krijgt of dat er een ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs betrokken is. In specifieke gevallen kunnen er specifieke hulpmiddelen aangeschaft worden, hierbij kan  gedacht worden aan aangepast meubilair, een laptop of studiebuddy.
- Schoolmaatschappelijk werk:​
Leerlingen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op
sociaal-emotioneel gebied of in de thuissituatie kunnen terecht bij schoolmaatschappelijk werk. Sterre Cornelissen is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij voert individuele gesprekken met leerlingen buiten de klas. Ook organiseert zij weerbaarheidstrainingen of faalangstreductietrainingen. Door bovenstaande begeleidingsvormen proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij de intern begeleider.
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair
onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen wij ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch nietlukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites:

www.sppoh.nl
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over PassendOnderwijs specifiek voor onze regio. U kunt zich daar ook inschrijven voor een nieuwsbrief voorouders.

 

Via onderstaande documenten willen wij u informeren over Passend onderwijs en over de invoering hiervan op de Beets.
School ondersteunend plan