Locatie: Schoolplan en kwaliteitszorg - De school

Schoolplan en Kwaliteitszorg

 
Schoolplan 2015-2019 
Via onderstaande link kunt een samenvatting van het schoolplan 2015-2019 lezen.
schoolplan_beets_samenvatting.docx
 
Schoolplan 2011-2015
U kunt het schoolplan 2011-2015, of de afzonderlijke jaarplannen inzien bij de directie. Maakt u hiervoor een afspraak met locatiedirecteur Peter Holswilder via directie@obs-nicolaasbeets.nl of belt u naar 070 395 26 09.
  
Inspectierapport
Op 15 mei 2012 heeft de school een bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie. Samengevat is de conclusie dat OBS Nicolaas Beets het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
 
Onderstaand kunt u het definitieve inspectierapport waar de school trots op is teruglezen:
inspectierapport_obs_nicolaas_beets_mei_2012.pdf
 
Uitslagen en analyse vragenlijst WMKPO 06/07 2013
In juni en juli 2013 is er onder de ouders/verzorgers van OBS Nicolaas Beets een vragenlijst uitgezet. In onderstaand document zijn de uitslagen van deze vragenlijst en een door de school gemaakte analyse terug te lezen. Binnen de medezeggenschapsraad zijn de resultaten en de analyse van deze resultaten besproken.
oudervragenlijst_obs_nicolaas_beets_0607_2013.pdf
 
Auditrapport
Librijn Openbaar Onderwijs is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. Bij Librijn zijn 11 basisscholen aangesloten (ca. 3000 leerlingen en 320 medewerkers). Librijn heeft als organisatie voor haar kwaliteitsbeleid een kwaliteitsinstrument ontwikkeld voor de aangesloten scholen. Om de kwaliteitszorg vorm en inhoud te geven, wordt elke basisschool collegiaal geaudit. Een intern getrainde groep leerkrachten, intern begeleiders en (cluster) directeuren is actief auditor. Onderstaand kunt u het verslag van de audit, afgenomen op 27 juni 2013, terug te lezen.